Apvienība

Latvijas Supervizoru apvienība apvieno supervizorus, supervīzijas studentus un supervīzijas attīstības atbalstītājus no visām profesionālās darbības jomām un ar dažādu iepriekšējo pieredzi un izglītību.

Vīzija: Latvijas Supervizoru apvienība ir izcilu supervīzoru, spēcīga, dinamiska apvienība, atpazīstama Latvijā un starptautiskā mērogā.

Misija: Latvijas Supervizoru apvienība nodrošina kvalitatīvu supervīzijas pakalpojumu dažādu profesionālo jomu speciālistiem, apvienojot supervīzorus un veicinot viņu profesionālo kompetenci.

Latvijas Supervizoru apvienības mērķi ir:

  1. Veicināt supervīzijas attīstību Latvijā;
  2. Sekmēt Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe - ANSE) (turpmāk tekstā – ANSE)  standartiem atbilstošas supervizoru izglītības un prakses ieviešanu Latvijā;
  3. Apvienot Latvijā darbojošos supervizorus un veicināt profesionālās pieredzes apmaiņu.