Apvienība

Biedrība Latvijas supervizoru apvienība (LSA)

 ir vienīgais Latvijā Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju apvienības 

ANSE (Association of National Organisation for Supervision in Europe)

pilna statusa biedrs. 

 

Kopš 2012. gada rudenī LSA kļuva par ANSE pilna statusa biedru, biedrība sevi pozicionē kā organizāciju, kura iezīmē virzību uz profesionālās darbības prakses sakārtošanu un izvirza kritērijus supervizoru izglītībai un darba pieredzei, tā apliecinot, ka šīs profesionālās apvienības sertificētie biedri ir sagatavoti un praktizē, atbilstoši ANSE prasībām.

Vīzija: Latvijas Supervizoru apvienība ir izcilu supervīzoru, spēcīga, dinamiska apvienība, atpazīstama Latvijā un starptautiskā mērogā.

Misija: Latvijas Supervizoru apvienība nodrošina kvalitatīvu supervīzijas pakalpojumu dažādu profesionālo jomu speciālistiem, apvienojot supervīzorus un veicinot viņu profesionālo kompetenci.

Latvijas Supervizoru apvienības mērķi ir:

  1. Veicināt supervīzijas attīstību Latvijā;
  2. Sekmēt Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe - ANSE) (turpmāk tekstā – ANSE)  standartiem atbilstošas supervizoru izglītības un prakses ieviešanu Latvijā;
  3. Apvienot Latvijā darbojošos supervizorus un veicināt profesionālās pieredzes apmaiņu.

Latvijas Supervizoru apvienība apvieno supervizorus, supervīzijas studentus un supervīzijas attīstības atbalstītājus no visām profesionālās darbības jomām un ar dažādu iepriekšējo pieredzi un izglītību. 


Par LSA biedru

ir iespēja kļūt speciālistam, kurš saņēmis Latvijas Supervizora profesijas standartam un ANSE izglītības standartam atbilstošu supervizora izglītību. Tā var būt gan formāla, gan neformāla. Biedrībā ir apvienojušies supervizori ar visdažādāko supervizora izglītību. Savu pamatizglītību supervizori ir ieguvuši atšķirīgās profesijās, piemēram, psiholoģija, sociālais darbs, mākslas terapija, psihoterapija, tieslietas, u.tml.

Vairāk informācija http://www.supervizija.lv/lv/ka-klut-par-biedru/

 

ANSE (Association of National Organisation for Supervision in Europe)

apvieno un pārstāv vairāk nekā deviņus tūkstošus praktizējošu supervizoru un kouču no 25 Eiropas valstu nacionālo supervizoru un kouču asociācijām.

Pilna biedra statusu var iegūt tikai viena organizācija no katras dalībvalsts.

  Vairāk informācija www.anse.eu  

 

Supervizora profesionālās darbības kvalitāte

2014. gadā biedru kopsapulcē ievēlēta Sertifikācijas komisija, kura saskaņā ar  ANSE vadlīnijām ir izveidojusi Supervizoru sertifikācijas nolikumu (apstiprināts LSA biedru sapulcē 2014. gadā) un Supervizoru Resertifikācijas nolikumu (apstiprināts LSA biedru sapulcē 2017. gadā).

2019. gadā biedrībā ir 85 sertificēti un resertificēti supervizori. Informāciju var iegūt http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/

Biedrībā 2015.gadā ir ievēlēta Ētikas komisija. Supervizora profesionālās darbības ētiskās vadlīnijas tiek noteiktas saskaņā ar ANSE supervizora ētikas kodeksu http://www.supervizija.lv/uploads/code-of-ethics-lat-2012.pdf

Supervizora/konsultanta/pārrauga profesijas standarts


LSA Supervizora sertifikāts

Supervizora sertifikāts tiek piešķirts uz 5 gadiem.

Pēc tam supervizors atbilstoši Resertifikācijas nolikuma prasībām var pretendēt uz resertifikāciju. Supervizoru Sertifikācijas nolikums un Resertifikācijas nolikumi ir publicēti interneta vietnē http://www.supervizija.lv/lv/sertifikacija/

Supervizora sertifikāts palīdz potenciālajiem klientiem un sadarbības partneriem izvērtēt supervizora atbilstību noteiktiem profesionālajiem kritērijiem, kurus ir noteikuši un savstarpēji atzinuši paši nozares profesionāļi.