Supervizoru atbalsta vienība

Latvijas Supervizoru apvienības biedri, kuri pieteikušies sniegt atbalstu profesionāļiem, brīvprātīgajiem un citiem speciālistiem, kuri strādā šeit, Latvijā, atbalstot Ukrainas cilvēkus - bēgļus un cietušos

Saprotam, ka Latvijas profesionālo supervizoru palīdzība visvairāk nepieciešama tiem profesionāļiem, brīvprātīgajiem, speciālistiem un arī mūsu kolēģiem šeit pat Latvijā, kuri jau šobrīd strādā vai drīzumā sāks strādāt ar bēgļiem un cietušajiem tieši vai pastarpināti. Mēs varam būt atbalsts tiem, kuri šodien atbalsta. Rīt atbalsts būs vajadzīgs mums pašiem.

Informācija atbalsta saņēmējiem

Lai pieteiktos atbalstam, lūgums sazināties ar izvēlēto supervizoru personīgi un vienoties par supervīzijas iespējām. Supervizora atrašanās sarakstā nenozīmē, ka supervizors noteikti piekritīs nodrošināt supervīziju ikvienam, kurš to vēlētos saņemt - to katrs supervizors izvērtē individuāli, ņemot vērā konkrēto vajadzību, vēlamo laika grafiku, savu pieredzi, resursus, slodzi u.c. būtiskus aspektus.

Pilns Latvijas Supervizoru apvienības biedru saraksts, tai skaitā informācija par supervizora sertifikātu (ja tāds ir izsniegts): https://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/

Informācija, kā izvēlēties piemērotāko supervīziju un supervizoru: https://www.supervizija.lv/lv/ka-izveleties/

Informācija LSA biedriem - atbalsta sniedzējiem

Saņemot atbalsta pieprasījumu, lūgums patstāvīgi izvērtēt savu spēju, resursus u.c. aspektus pieņemot aicinājumu iesaistīties konkrētā atbalsta nodrošināšanā, nepieciešamības gadījumā  atbilstoši saviem ieskatiem izmantojot arī kolēģu piedāvāto iespēju supervīzijai par šīm supervīzijām. Palīdzam arī paši sev, kā arī savstarpēji atbalstām viens otru, cik vien tas ir iespējams!

Ja atbalsta sniegšana vairs nav iespējama vai sarakstā ir nepieciešamas citas izmaiņas, lūgums sūtīt ziņu uz e-pastu supervizoru.apvieniba@gmail.com.

 

Vārds,uzvārds    

Individuālā

supervīzija

Grupas

supervīzija

Komandas

supervīzija

Supervīzija par

šīm supervīzijām

(5+ atzīme:  supervizori ar 5 un vairāk gadu  supervizora praktisko pieredzi)

Iespējamā

supervīzijas sesijas

valoda

Kontaktinformācija Piezīmes
Baiba Pumpiņa 

klātienē savās telpās

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 jā (5+) latviešu

krievu

baibapumpina@inbox.lv

29516227

Atbalsts palīdzošo profesiju speciālistiem
Evija Apine  tiešsaistē      jā (5+) latviešu

krievu

angļu

apine.evija@gmail.com

29641554

Pieredze sniegt atbalstu kritiskās situācijās, tai skaitā ar sekundāro traumu pēc saskarsmes ar vardarbībā cietušo
Ilze Dreifelde  tiešsaistē tiešsaistē tiešsaistē  jā (5+)

latviešu

krievu

ilze.dreifelde@gmail.com

26328834

 Atbalsts sociālajiem darbiniekiem, psihologiem, mākslas terapeitiem, psihoterapeitiem
Indra Markova 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē 

 jā (5+) latviešu

krievu

angļu

 

ima@audemio.lv

29485245

Atbalsts vadītājiem un atbildīgajiem darbiniekiem, kuri koordinē citu darbu, vada organizācijas, komandas. Klātienei pieejamas prakses telpas Rīgā
Inga Pāvula   tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē  jā (5+) latviešu

krievu

inga.ingap@gmail.com

29462883

Atbalsts izglītības nozarē pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem, vadības komandām
Inta Poudžiunas 

klātienē savās telpās

tiešsaistē 

 
     jā (5+) latviešu

krievu

intapo@inbox.lv 

29126962

Atbalsts psihologiem, psihoterapeitiem u.c. palīdzošo profesiju speciālistiem un brīvprātīgajiem
Kristaps Circenis  tiešsaistē       jā (5+) latviešu

krievu

angļu 

Kristaps.Circenis@rsu.lv

29120357 

Atbalsts veselības aprūpes speciālistiem, vadītājiiem
Kristīne Mārtinsone  tiešsaistē tiešsaistē tiešsaistē  jā (5+) latviešu

krievu

k.martinsone@gmail.com

29256229

Atbalsts palīdzošo profesiju speciālistiem veselības aprūpes un izglītības vidē
Līga Āboltiņa  klātienē savās telpās

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

klātienē pie klienta

 jā (5+) latviešu

krievu

angļu

aboltina_liga@inbox.lv 

29717000

 
Daiga Cīrule tiešsaistē tiešsaistē tiešsaistē  (5+) latviešu

daiga.ciirule@gmail.com

29421246

 
Inita Stūre-Stūriņa

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 
 (5+) latviešu

krievu

inita.sture@gmail.com 

29142026

Atbalsts veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem, sociālā atbalsta darbiniekiem par emociju vadīšanu, labbūtību, izdegšanas mazināšanu 
Kristīne Vende-Kotova

klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 (5+) latviešu

krievu

angļu

kristine.vende@gmail.com 

29468894

Atbalsts mākslas terapeitiem, pedagogiem, palīdzošo profesiju pārstāvjiem
Līga Zvaigzne

klātienē savās telpās

tiešsaistē

tiešsaistē tiešsaistē  (5+) latviešu 

liga_zvaigzne@inbox.lv

26 428 910

Atbalsts sociālās jomas darbiniekiem, pedagogiem u.c. brīvprātīgajiem
Rita Goldmane tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē   (5+) latviešu

krievu

rita.goldmane@inbox.lv 

29657347

Atbalsts palīdzošo profesiju speciālistiem, brīvprātīgajiem
Aija Iesalniece klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

    latviešu

krievu

angļu

supervizija@aijaiesalniece.com

22445522

Atbalsts brīvprātīgajiem, ar bēgļiem strādājošajiem, vadītājiem, stratēģiem
Andra Grasmane

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 
tiešsaistē     jā latviešu

krievu

 

andra4422@inbox.lv

29134422

Atbalsts psihologiem, psihoterapeitiem, mediķiem
Anna Angena klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 jā latviešu

krievu

angļu

anna.angena@gmail.com

26176522

Papildus supervizora profesijai arī ārstniecības persona
Dāvids Puriņš

klātienē savās telpās

tiešsaistē

     jā latviešu

angļu

purins4@inbox.lv

26053442

 
Eva Bērziņa-Zommere   tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē   latviešu

krievu 

eevvaa@inbox.lv 

26165733

 
Evija van der Bēka tiešsaistē   tiešsaistē     latviešu

krievu

angļu

 

van_evija@hotmail.com

29222127

Atbalsts vadītājiem, bēgļu atbalsta organizatoriem, koordinatoriem, uzņēmumu, organizāciju darbiniekiem par stresu un izdegšanu
Inga Remerte  tiešsaistē  tiešsaistē      latviešu

krievu

iremerte@inbox.lv

29775575

Jelgavā un Jelgavas novadā iespējams atrast telpas, kur vadīt supervīziju, ja būtu tāda nepieciešamība, kā arī doties klātienē šajā reģionā
Inga Marte Līce 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 
  latviešu

krievu

 

inga@cza.lv

26402062

Atbalsts uzņēmējiem, pedagogiem, medicīnas darbiniekiem. Telpas klātienē Talsos un Rīgā
Iveta Sietiņsone  tiešsaistē   tiešsaistē    latviešu 

Iveta.Sietinsone@gmail.com

29163975

 
Ivita Puķīte  klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

klātienē pie klienta

tiešsaistē

   

Ivita.Pukite@inbox.lv

29432459

Atbalsts sociālās jomas speciālistiem
Jānis Rotšteins  tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē  jā  latviešu 

jarot@inbox.lv 

29731016

 
Lauma Žubule

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

 

klātienē pie klienta

klātienē pie klienta    latviešu

angļu

 

lauma.zubule@gmail.com

26547246

Atbalsts izglītības, biznesa, sociālajā jomā strādājošajiem 
Lelde Kāpiņa 

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 tiešsaistē  tiešsaistē   latviešu

krievu

lelde.kapina@gmail.com

26118847

Atbalsts mediķiem, brīvprātīgajiem atbalsta sniedzējiem
Liena Dumarane   tiešsaistē      jā latviešu

liena.dumarane@gmail.com

26183229

 
Lilija Geža   tiešsaistē       latviešu

krievu

 

lilija.geza@gmail.com

24840480

Atbalsts sociālajiem darbiniekiem un speciālistiem, kas strādā ar traumētiem bērniem (bēgļu bērniem).  
Linda Kalniņa 

klātienē pie klienta

klātienē savās telpās

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 

klātienē pie klienta

tiešsaistē

  latviešu

krievu

angļu

kalnina.linda@yahoo.com

27875334

Atbalsts sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem
Līga Zelmene-Laizāne tiešsaistē   tiešsaistē  tiešsaistē  jā latviešu

angļu

liga@bjk.lv

29517766

Atbalsts profesionāļiem, kas sniedz sociālo un emocionālo atbalstu cilvēkiem 
Marta Brakmane   tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē   latviešu

marta.brakmane@gmail.com

26810773

Atbalsts sociālā darba nozares speciālistiem, veselības aprūpes speciālistiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem, kas sniedz atbalstu krīzes situācijās
Rita Pušņakova   tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē  jā latviešu

krievu

rita.pusnakova@gmail.com

26596311

 
Svetlana Ļahova 

klātienē pie klienta

tiešsaistē

 
      latviešu

krievu

 

gaisma.svetlana@gmail.com 

29262406

Atbalsts vadītājiem, vadošiem speciālistiem 
Zane Kalniņa  klātienē pie klienta

tiešsaistē

 
klātienē pie klienta

tiešsaistē

 
klātienē pie klienta

tiešsaistē

 
  latviešu

angļu

zane.kalnina1@gmail.com

26812908

Atbalsts izglītības nozares, sociālā darba nozares speciālistiem, pedagogiem, cilvēkiem, kuri strādā/kontaktējas ikdienā ar bērniem; situācijās, kad nepieciešams psihoemocionāls atbalsts.
Pēteris Krasņikovs   tiešsaistē  tiešsaistē  tiešsaistē   latviešu

krievu

angļu

peteris.krasnikovs@gmail.com

26662202

Krievu un angļu valodā - tikai individuāli