Kā izvēlēties?

Kā izvēlēties sev piemērotāko supervīziju?

Supervīzija ir pieejama dažādās formās: individuālā un grupas supervīzija. Grupas supervīzija tiek iedalīta vēl sīkāk pēc supervīzijas veida: komandas supervīzija,  gadījumu supervīzija, organizācijas supervīzija utml.

Supervīzijas izvēli parasti nosaka vairāki individuālie faktori (jāpasver jautājumi, piemēram: Kāda supervīzija man ir nepieciešama? Kādā supervīzijā es justos komfortabli un droši? Cik supervīzijas es/organizācija var atļauties apmaksāt? u.c.) un organizācijas faktori (piemēram: Kāda supervīzija mums ir nepieciešama? Kādas ir mūsu aktualitātes un vajadzības? Vai  grupas supervīzija būtu labāka par individuālo? Cik mūsu organizācijai ir pieejami naudas līdzekļi supervīzijai? Vai pieejamos naudas līdzekļus labāk dalīt uz individuālajām vai  grupas supervīzijām?).

LSA ir sagatavousi un nosūtījusi vēstuli Labklājības ministrijai, kurā ir atspoguļoti Apvienības ieteikumi supervīzijas pakalpojuma iepirkumiem. Šeit formulētās vadlīnijas palīdzēs ikvienam supervīzijas pakalpojuma pircējam būt drošam, ka saņems kvalitatīvu supervīziju.

Daudzi profesionāļi kombinē supervīzijas formas un apmeklē gan grupas, gan individuālās supervīzijas, tādejādi iegūstot gan lielāku atbalstu un iedziļināšanos individuālos profesionālos jautājumos, gan arī daudzveidīgu un saliedējošu grupas vai komandas supervīzijas pieredzi.

Individuālā supervīzija ir efektīvs profesionālās attīstības process organizācijas darbiniekiem, neatkarīgi no ieņemamā amata un veicamiem pienākumiem, ar mērķi pilnveidot amatam nepieciešamās kompetences, veicināt sevis apzināšanos un savas rīcības un attieksmju pilnveidi, kas vērsta uz sadarbību ar citiem un darbiniekam izvirzīto uzdevumu/mērķu izpildi.

Komandas supervīzija ir piemērota vadības komandām, struktūrvienību un starp-struktūrvienību komandām, projektu komandām, lai pilnveidotu komandas darba efektivitāti, mācītos atpazīt savas un citu rīcības un attieksmes grupā, vienotos par kopēju izpratni, mērķiem un ikviena darbinieka produktīvu rīcību.

Grupas supervīzija ir lielisks atbalsta process nozaru asociāciju speciālistu grupām, lai risinātu ar darbu saistītus jautājumus, kas svarīgi visiem grupas dalībniekiem, mācītos viens no otra pieredzes, pilnveidotu savu un kopējo nozares speciālistu profesionalitāti.

Organizācijas supervīzija noderēs organizācijām, kurās augstākā līmeņa vadības komanda vai īpašnieki vēlas pamanīt traucēkļus un pilnveidot organizācijas kā sistēmas darbību.

Kā izvēlēties sev piemērotāko supervizoru?

Ieteikt supervizoru otram nav viegls darbs, jo katram supervīzijas saņēmējam ir atšķirīgas vajadzības un katram supervizoram ir savs piedāvājums. Tomēr dažus teikumus, kurus var ņemt vērā, izvēloties supervizoru, varam sniegt.  Pirmkārt, ir jāizvēlas supervizors ar izglītību supervīzijā. Latvijas supervizoru apvienības mājas lapā ir pieejamas to supervizoru vizītkartes, kam ir atbilstoša izglītība supervīzijā.

Otrkārt, mēs uzskatām, ka palīdzošo profesiju darbiniekiem, kuri tikko uzsāk profesionālās gaitas (vismaz pirmos 2 gadus) būtu vēlams izvēlēties supervizoru, kura profesionālais pamats ir līdzīgs (piem., sociālais darbinieks supervizējas pie supervizora ar izglītību un pieredzi sociālajā darbā; psihologs supervizējas pie supervizora ar izglītību un pieredzi psiholoģijā utml.).

Komandas un organizāciju supervīzijā ir iespējas izvēlēties supervizorus ar dažādiem profesionāliem pamatiem.

Ar katru supervizoru pirms supervīziju uzsākšanas ir iespējams tikties un iepazīties, lai izvērtētu,  vai  varēsiet sadarboties.

Dažkārt supervizora izvēles jautājums tiek pārspīlēti saasināts un tiek meklēts kāds guru vai brīnumdaris. Supervizors ir speciālists supervīzijas procesa vadīšanā un jautājumam atbilstošas metodes izmantošanā,  bet lēmumus attiecībā uz darbu pieņemsiet jūs paši!