Kā kļūt par biedru?

Par biedru varat kļūt, ja Jums ir ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe/Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas) supervizora izglītības standartam atbilstoša izglītība supervīzijā. 

Ar ANSE standartu varat iepazīties ANSE mājaslapā www.anse.eu (About ANSE - Standards).

Par asociēto biedru varat kļūt, ja patlaban iegūstat ANSE standartam atbilstošu izglītību supervīzijā.

Par biedrības atbalstītāju varat kļūt, ja vēlaties atbalstīt Biedrību tās mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Lai iestātos biedrībā, ir jāiesniedz:

  1. noteiktas formas rakstisku pieteikumu;
  2. CV;
  3. biedra statusa pretendentiem – arī dokumentu kopijas, kas apliecina supervīzijā iegūto izglītību.

Dokumentus nosūtiet elektroniski supervizoru.apvieniba@gmail.com (t.sk. elektroniski parakstītu pieteikumu) vai papīra formā parakstītus pa pastu uz adresi Viktorijas iela 26, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018. 

Jūsu pieteikumu valde izskatīs tuvākajā sēdē (vēlākais divu mēnešu laikā) un 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski (e-pastā) Jūs informēs par lēmumu.

Lūdzu, sīkāk skatiet Statūtu 4.nodaļu „Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana” un 5.nodaļu „Biedru tiesības un pienākumi”.

Biedru nauda

Lai kļūtu par biedru, asociēto biedru vai atbalstītāju, jāsamaksā vienreizējs iestāšanās maksājums EUR 30,00, kas izstājoties netiek atgriezts.

Biedru naudu maksā vienu reizi gadā (arī jauniem biedriem tekošajā gadā, neatkarīgi no tā, kurā mēnesī iestājas Biedrībā).

Biedru naudas maksa līdz 2024.gada 30.jūnijam ir EUR 26.00, sākot ar 2024.gada 1.jūliju gada biedru naudas maksa ir EUR 40.00.