Kā kļūt par biedru?

Par biedru varat kļūt, ja Jums ir ANSE (Association of national organisations for supervision in Europe/Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas) supervizora izglītības standartam atbilstoša izglītība supervīzijā. Ar ANSE standartu varat iepazīties ANSE mājaslapā www.anse.eu (Basics -> Standards)

Par asociēto biedru varat kļūt, ja patlaban iegūstat ANSE standartam atbilstošu izglītību supervīzijā.

Par biedrības atbalstītāju varat kļūt, ja vēlaties atbalstīt Biedrību tās mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Lai iestātos biedrībā, ir jāiesniedz:

  1. noteiktas formas rakstisku pieteikumu,
  2. CV,
  3. biedra statusa pretendentiem arī dokumentu kopijas, kas apliecina supervīzijā iegūto izglītību

Dokumentus nosūtiet elektroniski supervizoru.apvieniba@gmail.com vai papīra formā parakstītus pa pastu uz adresi Viktorijas iela 26, Ozolnieki, Jelgavas novads, LV-3018

Jūsu pieteikumu valde izskatīs tuvākajā sēdē (vēlākais divu mēnešu laikā) un 14 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstveidā Jūs informēs par lēmumu.

Lūdzu, sīkāk skatiet Statūtu 4.nodaļu „Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana” un 5.nodaļu „Biedru tiesības un pienākumi”.

Biedru nauda

Jāsamaksā vienreizējs iestāšanās maksājums EUR 30,00, kuru neatgriež izstājoties.

Biedru naudu EUR 26,00 maksā vienu reizi gadā (arī jauniem biedriem tekošajā gadā neatkarīgi no tā, kurā mēnesī iestājas Biedrībā).