2016.gada 21.oktobrī notika LSA 10 gadu jubilejas konference "Savstarpējā atzīšana"

2016.gada 21.oktobrī notika LSA 10 gadu jubilejas konference "Savstarpējā atzīšana"
30.09.2016.

Latvijas Supervizoru apvienība, sadarbībā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu „RISEBA” un Rīgas Stradiņa universitāti, organizēja konferenci, kuras mērķis ir stiprināt Latvijas supervizoru kopējo profesionālo identitāti, veidojot tiltus un savstarpēji atzīstot supervīzijas dažādību valsts, pašvaldību un biznesa vidēs. Konferences dalībnieki pilnveidoja savu profesionālo kompetenci, diskutēja par profesionālajiem izaicinājumiem, supervīzijas iespējām un meklēs iespējamos risinājumus.

Konferences programmu lasiet šeit!


Konferences  ietvaros notika arī RSU Izdevniecības un poligrāfijas daļas izdotā rakstu krājuma Supervīzija: teorija un prakse prezentācija, kura apvieno 47 autoru rakstus par supervīziju. 

Grāmatas mērķis ir raksturot supervīziju no dažādiem skatupunktiem, parādot tās daudzveidīgo potenciālu. Grāmata veidota piecās daļās, aptverot plašu jautājumu loku. Pirmā daļa ir veltīta vispārīgiem supervīzijas jautājumiem, tās vēsturei un mūsdienu raksturojumam, teorijām, procesa aprakstam, ētiskiem un tiesiskiem aspektiem, ar izglītību saistītiem un citiem jautājumiem. Otrā daļa veltīta supervīzijas raksturojumam dažādās profesionālās darbības vidēs. Trešās nodaļas saturu veido specifiskie jautājumi, piemēram, refleksija un psihodinamiskie koncepti supervīzijā, mākslas izmantojums supervīzijā. Ceturtajā daļā ir publicēti praktiskie pētījumi supervīzijā, savukārt piektajā piedāvātas praktiskā darba metodes supervīzijā.
Rakstu krājuma sastādītājas ir RSU asoc. prof. Kristīne Mārtinsone un asoc. prof. Sandra Mihailova.