Supervīzijas pakalpojuma nodrošināšana projektā "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās"

23.02.2018.

2018.gada 17.februārī spēkā ir stājušies grozījumi 2015.gada 14.aprīļa MK noteikumos Nr.193 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1.pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi”.

 

Noteikumu grozījumi paredz, ka:

- projekts "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" (turpmāk - projekts) turpmāk neveiks supervīzijas pakalpojuma sniedzēju atlasi, lai piešķirtu tiem tiesības nodrošināt supervīzijas pakalpojumu pašvaldību sociālā darba speciālistiem.

Pašvaldībai, lai piesaistītu supervīziju pakalpojuma sniedzēju un no projekta saņemtu kompensāciju par faktiski veiktajām izmaksām, turpmāk būs patstāvīgi jāizvēlas sertificētus supervizorus no Latvijas supervizoru apvienības reģistra, kas pieejams interneta tīmekļa vietnē http://www.supervizija.lv/lv/sertificeti-supervizori/

- projekta ietvaros turpmāk ir atbalstāmi vairāki supervīzijas veidi:

*Individuālā supervīzija klātienē un attālināti, izmantojot tiešsaistes video saziņas servisu; 
*Grupas, komandas vai organizācijas supervīzija. 

- pašvaldībām jāievēro fiksētās supervīzijas pakalpojuma izmaksas, lai saņemtu kompensāciju projekta ietvaros:

*klātienes individuālajā supervīzijas sesijā (60 minūtes) – 30 eur/personai (bez PVN); 
*attālinātā individuālajā supervīzijas sesijā (60 minūtes) – 25 eur/personai (bez PVN); 
*grupas, komandas vai organizācijas supervīzijas sesijā (180 minūtes) – 22 euro/personai (bez PVN). 
   

Pašvaldībai, lai piesaistītu supervīzijas pakalpojuma sniedzēju un pretendētu uz kompensāciju no projekta, par faktiski veiktajām izmaksām, ir jāslēdz līgums, kura tipveida forma ir atrodama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka supervizoram, ne vēlāk kā trīs dienas pirms plānotās supervīzijas, informācija par to ir jānorāda Supervīzijas pakalpojuma sniedzēju kalendārā.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s9qgHoOdUxBCNN7tgPF_jfVP2ooJDmzuM5Dt1zYOsAc/edit?usp=sharing

Lai iepazītos ar citām procesa niansēm, kam praksē var būt izšķiroša nozīme uz pašvaldības iespējām saņemt kompensāciju par no projekta, lūdzam iepazīties ar sagatavoto informatīvo materiālu un tā pielikumiem Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē http://www.lm.gov.lv/text/3725 

Vairāk lasiet šeit!


Ar cieņu 
  
Mārtiņš Nešpors 
Metodiskās vadības un kontroles departaments 
Projekts "Profesionāla sociālā darba 
attīstība pašvaldībās" 
Projekta koordinators 
Tel.: 67021608