Supervīzijas pedagogiem, IZM projekts 2021.gada maijs - decembris

31.05.2021.

Covid-19 pandēmija ir būtiski ietekmējusi visu izglītojamo, īpaši pusaudžu, un attiecīgi pedagogu darbību. Sniedzot atbalstu izglītojamajiem, strādājot klātienē vai nodrošinot mācību procesa norisi attālināti ārkārtējās situācijas laikā, attiecīgi pielāgojot mācību līdzekļus un sagatavojot jaunus mācību materiālus, risinot dažādas izglītojamo problēmas un uzturot komunikācijas saikni ar izglītojamo vecākiem, ir ievērojami paaugstinājies pedagogu stresa līmenis un izdegšanas riski, kas kopumā atstāj negatīvu ietekmi uz pedagogu un pastarpināti arī izglītojamo fizisko un garīgo veselību, psihoemocionālo labklājību. Minētais kopumā negatīvi ietekmē Latvijas sabiedrību, jo katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir tieši vai netieši saistīts ar izglītību. Tādējādi aktualizējas jautājums par pedagogu psihoemocionālo atbalstu.

Lai Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas pasākumu atbalsta ietvaros sniegtu Latvijas pedagogiem iespējami mērķtiecīgāku atbalstu, kas ir pietiekami individualizēts, īpaši pielāgots pedagogu mērķauditorijas vajadzībām (ievērojot dažādu izglītības veidu un pakāpju specifiku), ļaujot apspriest un reflektēt par profesionālām un personiskām problēmām, saņemt kompetenta speciālista viedokli, ir nepieciešamas pedagogu supervīzijas, kuru ietvaros ne tikai izvērtēs konkrētas situācijas, bet ar kompetenta supervizora palīdzību tiks meklēts jauns skatījums un resursi turpmākajam pedagogu produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Ņemot vērā minēto, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu izstrādāja priekšlikumus atbalsta programmai pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai laika periodam no 2021. gada maija līdz 2021. gada 31. decembrim. Šeit saite uz MK lēmuma un projekta anotāciju.

Grāmatā "Supervīzija izglītības vidē" lasiet kopejās vadlīnijas.