ECVision projekta e-grāmata "ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and Competences"

02.10.2015.

2015.gada 24.-25. septembrī Vīnē notika ECVision noslēguma konference, kurai ir svarīga nozīme supervizora aroda stiprināšanā Eiropā. Konferencē tika apkopota ANSE vēsturē līdz šim nozīmīgākā, apjomīgākā un visaptverošākā projekta, kurš risinājās četru gadu garumā, rezultāti/produkti:


1. A Glossary: ECVision. A European Glossary of Supervision and Coaching

Ir izstrādāts supervīzijā un koučingā lietoto jēdzienu glosārijs jeb vārdnīca. Katra jēdziena lietojums ir skaidrots supervīzijas un koučinga kontekstā. Glosārijs palīdzēs radīt vienotu profesionālo valodu Eiropas supervizoru un kouču kopienas ietvaros.

2. A Competence Framework: ECVision. A European Competence Framework of Supervision and Coaching

Dokumentā ir definētas  un sakārtotas noteiktā struktūrā supervizora un kouča darbam nepieciešamās kompetences.  Katrai kompetencei ir raksturotas  ar to saistītās zināšanas, prasmes, un kas ir interesanti, arī rīcība. Dokumenta struktūru veido divas daļas - profesionālā identitāte un profesionālā darbība. Šo dokumentu var saukt par Eiropas Supervizora/kouča profesijas standartu.

3. An ECTS-ECVET Reference: Validating Competences. The ECVision Reference Table ECTS-ECVET

Šajā dokumentā ir piedāvāts modelis Eiropā pastāvošo izglītības programmu supervīzijā salīdzināšanai. Eiropā izglītību supervīzijā var iegūt pieaugušo tālākizglītības programmās un augstskolu studiju programmās.

(!) Iepriekš minētie dokumenti veidos pamatu ciešākai sadarbībai Eiropā supervizoru izglītības un profesionālās sadarbības jomās. Būtiski, ka tie ir pamats tālākām diskusijām ANSE ietvaros par savstarpējo supervizora kompetenču atzīšanu. Praktiski par to, ka LSA sertificēts supervizors, varētu uzsākt praksi, piemēram, Vācijā, un tur nebūtu jāpierāda iegūtā izglītība un prakse, jeb jāmācās no jauna.

4. E-grāmatā "ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and Competences". Saite uz grāmatu. 

ir iekļauti augstāk minētie dokumenti un vēl, tajā ir trīs zinātniskās publikācijas:

1) Iepriekšējais ANSE prezidents Volfgangs Knopfs (Wolfgang Knopf) diskutē par ECVision projekta rezultātu politiskajiem aspektiem un ilgtspēju.

2) Balstoties uz gadījuma analīzi, Ēriks Hāns (Erik de Haan) aplūko, kā trīs profesijas - vadība, koučings un supervīzija var tikt izmantotas kopā, lai mazinātu un līdzsvarotu vadības riskus.

3) Heidi Millere (Heidi Möller) analizē attiecības starp zinātnisko teoriju un profesionālo praksi, ņemot vērā katras jomas atšķirīgās prioritātes. Viņa norāda, kādi pētījumi ir nepieciešami turpmāk.