Vēsture

Latvijas Supervizoru apvienību 2006. gada 17.februārī dibināja domu biedru grupa – sociālie darbinieki, kuri bija uzsākuši supervizora praksi, lai veicinātu supervīzijas attīstību palīdzošo profesiju pārstāvju vidū un lai apvienotu Latvijā darbojošos supervizorus, veicinātu pieredzes apmaiņu. Biedrību un nodibinājumu reģistrā apvienība reģistrēta 2006.gada 7.jūnijā ar nosaukumu „Supervizoru apvienība”. 2011.gadā apvienība mainīja nosaukumu uz „Latvijas Supervizoru apvienība”.

Nozīmīgākais Latvijas Supervizoru apvienības veikums ir starptautiskās sadarbības projektu īstenošana, mācību semināru organizēšana un priekšlikumu izstrāde likumdošanas jomā.

Īstenotie projekti

 • 2010 - 2011.gadā Ziemeļu Ministru padomes biroja Latvijā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas atbalstītu projektu ”Profesionālā padomdošana klientiem ar bērniem” sadarbībā ar Zviedrijas Ģimenes terapeitu asociāciju un Konsultantu apvienību “Hellanes” no Igaunijas; 5000 LS
 • 2009.gadā ES Mūžizglītības programmas Leonardo Da Vinci atbalstītu mobilitātes projektu „3D (trīs dimensijas - prakse, izglītība, attīstība) – supervīzija kā profesionālās izglītības veids” sadarbībā ar Gēteborgas ģimenes terapeitu apvienību ”Korsvagen”, 4000 EUR
 • No 2008 - 2010.gadam Biedrība „Latvijas Supervizoru apvienība” piedalījusies ES Mūžizglītības Grundvig programmas partnerības projektā “Konsultēšana multikulturālā Eiropā - atslēgas kompetence mūžizglītībā”sadarbībā ar „Eiropas Nacionālo supervīzijas organizāciju asociāciju”
 • Leonardo da Vinci programmas Sagatavošanas vizīte Gēteborgā, Zviedrijā –618 EUR

Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (Association of National Organisations for Supervision in Europe - ANSE) sadarbības tīkla biedri kopš 2006. gada

 • 2012 dalība ANSE un DGSv konferencē "Crossroads in Europe", kuras laikā ieguvām ANSE pilna biedra statusu. Šeit vari lasīt Latvijas Supervizoru apvienības prezentāciju konferencē. 
 • 2011 dalība ANSE Vasaras Universitātē „Iedvesmojoši momenti supervīzijā  - kā veicināt pārmaiņas“ Stavangerē, Norvēģijā
 • 2009 dalība ANSE Nacionālo organizāciju prezidentu tikšanās Vīnē, Austrijā
 • 2007 dalība ANSE Vasaras universitātē „Starptautiskā un starpkultūru pieredze supervīzijā” Tallinā, Igaunijā
 • 2006 dalība ANSE kopsapulcē un konferencē Kauņā, Lietuvā

Īstenotie mācību semināri

 • 2011.g. 25.-28. februāris Achim Fritzche (Vācija) metodiskais „Skulptūras seminārs” par skuptūras metodi supervīzijā
 • 2009.g. 4. augusts seminārs par supervīzijas pieejām “Supervīzijas dažādība”, biedru pieredzes apmaiņa
 • 2009.g. 15.-19.maijs Achim Fritzche (Vācija) „Kā uzkāpt zirgā no īstās puses: Supervīzija ir vairāk nekā…” par supervīzijas metodēm
 • 2007. 2.-3. augusts Ilze Normane un Tonijs Normans (Zviedrija) „Supervīzija sociālajā darbā: zviedru  pieredze”
 • 2006 semināri sociālo institūciju vadītājiem “Supervīzija sociālajā darbā”

Likumdošanas jomā

Supervizoru apvienība sadarbībā ar Labklājības ministriju un Saeimas Sociālo lietu komisiju panākusi, ka:

 • 25.05.2006. likumā "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" tika iekļauti papildinājumi, kas uzlika par pienākumu pašvaldībai nodrošināt supervīzijas pašvaldības sociālā dienesta un tās izveidoto sociālo pakalpojumu sniedzēju sociālā darba speciālistiem (likuma 9.panta sestā daļa)
 • likumā tiek lietots termins “supervīzija”, lai paskaidrotu jēdzienu “konsultatīvais atbalsts”*
 • Ministru kabineta 03.06.2003. noteikumi Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" ir papildināti ar 8.1 punktu, kas nosaka pašvaldības sociālā dienesta nodrošināto supervīziju minimālo apjomu gadā: individuālās supervīzijas vismaz deviņas stundas vai grupu - vismaz 18 stundas gadā. Tas veicina supervīziju pieejamību sociālā darba speciālistiem.

*Terminoloģija

Latvijas Supervizoru apvienības biedri ir griezušies ar lūgumu latviskot terminu “supervīzija” (angļu val. – supervision) Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijā un Tulkošanas un terminoloģijas centrā. Piedāvātie varianti - uzraudzība, pārraudzība, attīstības pārraudzība (kā supervīzija), pārraugs (supervizors) un pārraugāmais (supervizējamais), apvienībā tika atzīti par nepiemērotiem, jo uzsver attiecību un statusu nevienlīdzību supervīzijas procesā, kā arī piedēvē supervizoram pārrauga lomu,  kas neatbilst mūsdienu supervīzijas praksei un supervizora uzdevumiem. Tādēļ Latvijas Supervizoru apvienība lieto jēdzienus supervīzija, supervizors un supervizējamais.