Par Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas piedāvātajām kovīzijām

19.04.2012.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTI) mājaslapā 2011.gada novembrī ievērojām informāciju par to, ka inspekcijas inspektori vada kovīzijas ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem.  Tā kā šāds risinājums Latvijas Supervizoru apvienības valdei nešķita pieņemams, tad paudām savu viedokli, nosūtot vēstuli VBTI.

Vēstulē skaidrojām, ka kovīzija ir viena no supervīzijas formām un kā tāda nepieļauj hierarhisku (nevienlīdzīgas varas) attiecību klātesamību supervīzijas procesā. Kovīzija ir kolēģu savstarpēja grupas supervīzija, kurā piedalās organizācijas viena līmeņa darbinieki – tātad grupā nav personu ar augstāku statusu (amatu), lielākām pilnvarām, kontroles vai uzraudzības tiesībām, nav supervizora.  Uzskatām par pilnīgi nepieņemamu situāciju, ka kovīzijas (vai supervīzijas) vada uzraudzības (kontrolējošas) iestādes darbinieki, jo tas ir pretrunā ar profesionālo ētiku, konfidencialitātes ievērošanas prasību un labas prakses principiem supervīzijā kopumā un kovīzijā. VBTI uzsāktā kovīziju prakse rada nepareizu priekšstatu par kovīziju (supervīziju), kas var negatīvi ietekmēt institūciju darbinieku motivāciju piedalīties kovīzijās (supervīzijās) nākotnē un liegt tiem saņemt nepieciešamo atbalstu profesionālajai pilnveidei. Vērsām uzmanību arī uz to, ka jebkādu supervīzijas vadīšanas iniciatīvu var veikt tikai speciālisti ar atbilstošu izglītību supervīzijas jomā.

Pozitīvi vērtējams ir VBTI nolūks atbalstīt institūciju darbiniekus. Domājam, ka ir daudz citu sadarbības formu, kādās inspektori un citi inspekcijas darbinieki var sniegt nepieciešamo atbalstu ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem – semināri, diskusijas, praktiskas darbnīcas u.c.

Kovīzijas institūciju darbiniekiem var būt ļoti noderīgs resurss darbinieku savstarpējam atbalstam un koleģiālai gadījumu apspriešanai organizācijā. Nepieciešamības gadījumā LSA var institūcijām piedāvāt mācības par dažādu supervīzijas formu izmantošanu praksē un apmācīt kovīzijas metodikā.

Latvijas Supervizoru apvienības valde